Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY [SPOLEČNOSTI PartyStyl, s.r.o.]
I. Základní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti
prodeje zahradnických potřeb a souvisejícího zboží mezi společností [PartyStyl.s.r.o.]
(dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
2. Prodávajícím je společnost [PartyStyl s.r.o., se sídlem Buchtova15, Brno, která je
registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 02026104 a registrovaným plátcem DPH
s DIČ CZ02026104, zabývající se prodejem jídla, nápojů a souvisejícího zboží].
Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
o e-mail: [catering@partystyl.com,]
o tel. číslo: [+420 733 383 328.]
3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím
nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní
údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít
uvedeny na nákupních dokladech.
5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními
podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník),
zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího,
nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů,
firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě
zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
II. Bezpečnost a ochrana informací
1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a
souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (GDPR).
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s
výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného
zboží (sdělení jména a adresy dodání).
3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše
osobní údaje, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.
III. Objednávání
1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně
prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je
provozován na webové adrese [kozelzahradnikem.cz], tudíž je k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní
cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.
Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.
IV. Uzavření smlouvy
1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím
prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce.
Objednávku [lze/nelze] učinit i telefonicky.
2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v
českém jazyku.
3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní
účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky
nabídky.
4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V
případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění
Prodávajícího informovat.
5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení
objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u
Prodávajícího.
6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze
do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující
Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro
Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně
potvrdí, že je s nimi srozuměn.

Žádná položka
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.